Ilman markkinointistrategiaa digitaalisen viestinnän arvoa on mahdotonta arvioida. Sen vuoksi kaikelle tekemiselle tarvitaan selkeät, mitattavat tavoitteet.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia kertoo mitä ovat yrityksen keinot menestyä kilpailussa, mihin aiotaan panostaa tulevaisuudessa, kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään ja millä tavoin tehtyjä analyysejä aiotaan hyödyntää käytännössä. Hyvän markkinointistrategian pohjalta on helppoa luoda toimiva markkinointisuunnitelma.

 

Markkinointistrategia uudelle yritykselle

 

Uutta yritystä perustettaessa ei voi etukäteen tietää, kuinka yrityksen toiminta lähtee käyntiin ja onko menestystä luvassa. Tehokkaan markkinointistrategian avulla voidaan kuitenkin huomattavasti kasvattaa onnistumisen mahdollisuutta.

 

Lähtökohtana uuden yrityksen markkinointistrategialle on liikeidea ja toiminta-ajatus.

Liikeidea on kuvaus yrityksen suunnitelmasta menestyä valitulla alalla ja se koostuu osatekijöistä, joita ovat:

 • Kohderyhmä – keitä ovat asiakkaat?
 • Syy ostamisen takana – miksi tuotetta tai palvelua ostetaan?
 • Syy myynnin takana –  miksi tuotetta tai palvelua myydään?
 • Tuotteen tai palvelun selkeä määrittely – mikä on myytävä tuote tai palvelu?

 

Toiminta-ajatus määrittelee sen, miksi yritys perustetaan ja mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus. Koska toiminta-ajatus muodostaa pohjan liiketoiminnan suunnittelulle, sitä kannattaa pohtia huolellisesti. Kaiken yrityksen toiminnan on oltava toiminta-ajatuksen mukaista.

 

Markkinointistrategia jo olemassa olevalle yritykselle

 

Jo olemassa olevan yrityksen markkinointistrategian lähdetään laatimaan rakenteen ja toiminnan perusteellisen tarkastelun pohjalta. Rakenteen ja toimintamallien tarkastelun jälkeen tehdään suunnitelmat yrityksen ja sen toiminnan mukauttamisesta vastaamaan kysyntään, tarpeisiin ja kilpailuun.

 

Seuraavaksi laaditaan yritysanalyysi, jonka avulla saadaan selkeä yhteenveto yrityksen nykytilanteesta ja pystytään arvioimaan tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto tähän on SWOT-analyysi eli nelikenttäanalyysi. Yritysanalyysin avulla saatuja tietoja pystytään hyödyntämään markkinointistrategian laatimisessa.

 

Mikä on yritysanalyysi?

 

On olemassa monia työkaluja yritysanalyysin laatimiseen. Kuten edellä jo mainittiin, yksi suosituimpia on perinteinen SWOT-analyysi. Tämän analyysin avulla voidaan helposti selvittää yrityksen vahvuudet, heikkoudet, tulevaisuuden uhat sekä mahdollisuudet.

 

SWOT-analyysiin kuuluu neljä osa-aluetta: Vahvuus (Strength), Heikkous (Weakness), Mahdollisuus (Opportunity) ja Uhka (Threat). Jokaiseen osa-alueeseen listataan niihin kuuluvat asiat totuudenmukaisesti. Analyysi sopii käytettäväksi kaikenlaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. SWOT-analyysin voi kohdistaa koko yritykseen tai johonkin sen toiminnan osa-alueeseen.

 

Yritysanalyysistä saadaan pohja yrityksen kehittämiselle.

 

Markkinointistrategian osat

 

Hyvä markkinointistrategia alkaa markkinatutkimuksella, joka kartoittaa oikeanlaisen tuoteportfolion yrityksen liiketoiminnan turvaamiseksi.

 

1.Markkinoiden kartoitus

 • Mitä olemassa olevat markkinat tarjoavat? Markkinoiden koko? Kilpailijat? Trendit? (Yritysanalyysi)
 1. Kilpailijoiden analysointi
 • Keitä ovat tärkeimmät ja lähimmät kilpailijat? Luo analyysit kilpailijoiden liiketoiminnasta, tuotteista, tarjonnasta, vahvuuksista sekä heikkouksista. (Yritysanalyysi)
 1. Löydä oikea kohderyhmä
 • Tunnista nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaasi.
 1. Yrityksen arvot ja lupaukset
 • Millainen yritys on? Mitkä ovat yrityksen arvot? Kuinka yrityksen arvo erottuu kilpailijoista? Miksi juuri sinun yrityksesi on niin hyvä siinä mitä teette?
 • Kiteytä yrityksen arvot ja lupaukset.
 1. Markkinoinnin tavoitteet
 • Mihin markkinoinnilla pyritään? Mitä sillä halutaan saavuttaa? Kartoita tavoitteet ja muista että niiden tulisi olla yhtenevät yrityksen tavoitteiden kanssa.

 

Näistä kaikista osa-alueista yhdessä muodostuu hyvä markkinointistrategia, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja näkyvyyden. Strategia päivitetään tietyin aikavälein, jotta pysytään viimeisimpien trendien mukana.

 

Sisältösuunnitelma, tärkeä osa markkinointistrategiaa

 

Varsinkin digimarkkinoinnissa, kaikki edellä mainittu muodostaa vain raamit. Vasta laadukas sisältö nitoo kaiken yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Digimarkkinoinnin ensisijainen voima on laadukas sisältö. Jotta markkinointistrategiaa saadaan toteutettua käytännössä, luodaan yritykselle sisältösuunnitelma, joka kertoo mitä sisältöjä tuotetaan, millaisella aikataululla, kenelle ja kuinka suurilla resursseilla.

 

Lähtökohtana sisältösuunnitelmalle on yrityksen osaaminen ja se, kenelle sisältö kohdistetaan. Ammattitaitoiset sisällöntuottajamme osaavat laatia asiakasta hyödyttävää ja ostokokemusta kohti ohjaavaa sisältöä tarpeiden mukaan. Sisällön tulee miellyttää myös hakukoneita, joilla on suuri rooli digimarkkinoinnin kokonaisuudessa.

 

Markkinointiviestintä täydentää markkinointistrategiaa

 

Kun markkinointistrategia on saatu valmiiksi, seuraava askel on markkinointiviestintä. Kun strategiatasolla on mietitty vastaukset kysymyksiin: mitä myydään, kenelle ja miksi, on markkinointiviestinnän tehtävä viestittää yrityksen palveluista kohderyhmille mahdollisimman tehokkaasti.

 

Markkinointistrategia ja digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin yleistymisen myötä markkinointivälineiden, -termien ja -menetelmien määrä on lisääntynyt hurjasti, minkä takia voi olla vaikeaa hahmottaa mitä kaikkea yrityksen kannattaa digimarkkinoinnin saralla tehdä. Markkinointistrategia auttaa hahmottamaan digimarkkinointiin sisältyvät seikat. Laadimme yhdessä strategian asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kun strategia on valmis, on helpompaa hahmottaa, mitkä ovat juuri sinun yrityksellesi sopivimmat työkalut ja kuinka niitä käytetään.

Hyvä markkinointistrategia asettaa digimarkkinoinnin palaset paikoilleen ja kuten strategisessa ajattelussa yleensäkin, myös digimarkkinoinnissa kannattaa tavoitteita asettaa kerrallaan realistinen määrä. Autamme sinua määrittelemään tavoitteet, jotka tukevat yrityksesi kasvua. Kun tavoitteet ovat selkeät, hallitseminen ja tulosten seuranta helpottuu. Osa tavoitteista voi olla pitkäaikaisia ja osa lyhyemmän aikavälin konversioihin liittyviä tavoitteita.

Kun tavoitteet ovat selvillä, tarkennetaan mitä yritys myy ja keitä asiakkaat ovat. Digiajan myötä ajattelu on muuttunut siinä mielessä, että nykyään ei myydä pelkästään tavaraa tai palveluja, vaan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, odotuksiin ja ongelmiin. Digiajan asiakas odottaa hyvää palvelua ja ostokokemuksen on oltava hyvä tai muuten asiakas menee muualle.

Selkeät tavoitteet, markkinointistrategia, markkinointisuunnitelma ja tehokas toiminta – nämä osa-alueet yhdessä mahdollistavat yrityksen menestyksen.

 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä ja pistetään yhdessä yrityksesi markkinointistrategia uuteen uskoon!

Kaipaatko tuloksia? Ota yhteyttä!

Me Generolla keskitymme mitattavaan digitaaliseen markkinointiviestintään, joka tähtää asiakasyritystemme tuloksentekoon ja kasvuun. Mittaamme, testaamme ja todennamme kaiken tekemisemme, emmekä tyydy vain miellyttäviin lukuihin.

Jos haluat siirtyä perinteisestä markkinoinnista tuloshakuisempaan digitaaliseen markkinointiin, autamme mielellämme.